ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมนักเรียน