ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม