รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Languages Party
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.1/5 ชั้น 4 อาคาร 8
1.Felix Mutongoi
2.นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
3.นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
- - - - 20 20
2 เกมส์กระดาน
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการอาคารอุตสาหกรรม
1.นางนริศรา ดิษบรรจง
- - 10 10
3 คณิต
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.4/4 ชั้น 1 อาคาร 1
1.นางนิสากร ทองคง
- - 21 22
4 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : ห้องคณิต ชั้น 5 อาคาร 8
1.นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
- - - - 12 13
5 คอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 แผนกมัธยมศึกษา
1.นางสาวทิพยดา ศิลากุล
2.นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
3.นายอาทิตย์ รอดแก้ว
- - - - 20 21
6 เคมีรุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
1.นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
- - 10 9
7 งานเกษตร...ไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : ตึกอุตสาหกรรม
1.นายสมศักดิ์ ใจครัว
- - 10 15
8 งานช่างไฟฟ้า
สถานที่เรียน : ห้องงานช่างไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรม
1.นายธวัชชัย ศรียาภัย
- - - - 10 11
9 ช่างอุตสาหกรรม
สถานที่เรียน : ห้องงานช่างไม้ อาคารอุตสาหกรรม
1.นายอุดม อินถา
- - 10 14
10 ชุมนุมการออกแบบเทคโนโลยี
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกมัธยมศึกษา
1.นายสุคนธ์ อาจยาทา
- - - - 20 26
11 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย อาคาร 2
1.นายนพดล ทองสุ่น
- - 30 17
12 ติวโอเน็ต ม. 3
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม. 3/1-5
1.นางกฤตยา อรุเวช
2.นางสาวดวงดาว ประสพผล
3.นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
4.นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
5.นางอัญชารี บุตรโพธิ์
- - - - - 117 108
13 ติวโอเน็ต ม. 6
สถานที่เรียน : ห้อง E-classroom
1.นางชุรินทร ก้อนแก้ว
2.นางปทุมมาศ ครองกิติชู
3.นางพรรณิภา
4.นางอรกิต ผ่องศรี
5.นายวิวัฒนา ระวังพาล
- - - - - 45 44
14 ทักษะทางอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม. 1/5 ม.2/5 และม.3/5
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนห้องคู่ขนาน
1.นางนิภาภันณณ์ สอบเสนาะ
2.นางศิริพร โทขันธ์
3.นายทวี จันหนู
- - - 39 39
15 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการศิลปะ ชั้น 1 อาคาร 1
1.นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
- - 11 15
16 นวดดัดจัดสรีระ
สถานที่เรียน : ห้อง Active Bord (สังคม) โรงอาหาร ชั้น 3
1.นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ
2.นางรัชดา ไกรธรรม
3.นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
4.นางสาวอธัญญา ตันสุ
- - 20 14
17 เพื่อนที่ปรึกษา (Y.C.)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
2.นางศศธร บำรุง
3.นายพิชญ์ วรรณทวี
- - 16 1
18 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายโกวิท อารยะรังษี
2.นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
- - 20 45
19 ภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้องวิทย์ชั้น3
1.นางปาริชาติ ประดับแก้ว
- - 10 11
20 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องวงโยธวาทิต ชั้น 2 อาคาร 2
1.นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
- - 30 28
21 ศิลปะการแสดง
สถานที่เรียน : ห้องเรียนนาฏศิลป์ไทย ฝ่ายมัธยม
1.นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
- - 30 18
22 สวนพฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : เรือนธารน้ำใจ (เรือนจำรัส)
1.นางสาวสุไฮล่า ใบหา
2.นายธณัสกฤช แสนบุญ
- - 20 8
23 สังคมบันเทิง
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติธรรม อาคาร 1 ชั้น 2
1.นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
- - 20 5
24 อังกฤษ-จีน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารโรงอาหาร ชั้น 3
1.นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
2.นางสาวภัณณิตร จินนะ
3.นายสุรศักดิ์ มูลสถูป
- - - - 20 22
25 อาชีพอิสระ
สถานที่เรียน : อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ชั้น 2
1.นางสาวพีวารางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
- - 15 17